Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

BELEDİYEMİZ PARK,ÇOCUK PARKI,YEŞİL ALANLAR,MESİRE ALANLARI VE REKREASYON ALANLARINDA KULL.ÜZ.SULAMA MALZEMESİ ALIMI

03.04.2017 10:00:00


BELEDİYEMİZ PARK,ÇOCUK PARKI,YEŞİL ALANLAR,MESİRE ALANLARI VE REKREASYON ALANLARINDA KULLÜZSULAMA MALZEMESİ ALIMI

ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

BELEDİYEMİZ PARK,ÇOCUK PARKI,YEŞİL ALANLAR,MESİRE ALANLARI VE REKREASYON ALANLARINDA KULL.ÜZ.SULAMA MALZEMESİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/98404

1-İdarenin

a) Adresi                                                              : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA                 

                                                                                CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                           : 2425102155 - 2425102000 - 2425387002 - 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın                                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA VE TÜRLERDE SULAMA

                                                                         MALZEMESİ ALIMI (170 KALEM) BELEDİYEMİZ

                                                                        PARK,ÇOCUK PARKI,YEŞİL ALANLAR,MESİRE ALANLARI  

                                                                        VE REKREASYON ALANLARINDA KULL.ÜZ.SULAMA

                                                                         MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale

                                                                         dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi                                                    : ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                        MERKEZ ŞANTİYE (KONAKLI DEPOSUNA) TESLİM  

                                                                        EDİLECEKTİR.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI  

                                                                        (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA

                                                                        CAD.NO:93 –  ALANYA / ANTALYA)                                                      

b) Tarihi ve saati                                                : 03.04.2017 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından

ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından

mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.