Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

BELEDİYEMİZ KIRSAL MAHALLELERDE KULL.ÜZ.ÇOCUK OYUN GRUPLARI MALZEME ALIMI

07.04.2017 10:00:00


ÇOCUK OYUN GRUPLARI MALZEME SATIN ALINACAKTIR

                                   ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ KIRSAL MAHALLELERDE KULL.ÜZ.ÇOCUK OYUN GRUPLARI MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/106054

1-İdarenin                                                          

a) Adresi                                                              : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.

NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                           : 2425102155 - 2425387002 – 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının                                       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın                                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : 250 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU MALZEMESİ

BELEDİYEMİZ KIRSAL MAHALLELERDE KULL.ÜZ.ÇOCUK

OYUN GRUPLARI MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi                                                    : Malın/İşin teslim süresi 60 takvim günüdür. ALANYA İLÇESİ

SINIRLARI İÇERSİNDE PARK, ÇOCUK PARKLARI,

REKREASYON ALANLARI V.B. ALANLARDA; ÇOCUK

OYUN GRUPLARI İDARENİN İSTEDİĞİ YERLERE 60

TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MONTE EDİLMİŞ VAZİYETTE

TESLİM ALINACAKTIR.

3- İhalenin                                                          

a) Yapılacağı yer                                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA

EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                                              : 07.04.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin işdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.FİRMALAR İMALATÇI İSE İMALATÇI OLDUĞUNU,YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKLERDİR.

4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler: TS-EN 1176-1: GENEL GÜVENLİK KURALLARI

TS-EN 1176-2: SALINCAKLAR (TEK DÖNER EKSENLİ SALINCAK) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI (istenen salıncak modeli sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olması gereklidir)

TS-EN 1176-3: KAYDIRAKLAR İÇİN ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI (İhale dosyasındaki oyun gruplarının sunulan TSE evrağındaki modeller arasında olması gereklidir.)TS-EN 1176-6: SALLANMA ELEMANLARI İÇİN GÜVENLİK KURALLARI (EKSENEL , DÜŞEY HARAKETLİ TAHTEREVALLİ)

TS 12427: SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.ÇOCUK OYUN GRUBU MALZEME ALIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.