Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

BELEDİYEMİZ ADINA TESCİLLİ OLAN 367 ADET HİZMET ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİNİN 2017 YILI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ

10.04.2017 11:00:00


SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

BELEDİYEMİZ ADINA TESCİLLİ OLAN 367 ADET HİZMET ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİNİN 2017 YILI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/111222

1-İdarenin

a) Adresi                                                              : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA                  

                                                                                CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                           : 2425102155 - 2425102000 - 2425387002 - 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın                                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : BELEDİYEMİZ ADINA TESCİLLİ OLAN 367 ADET HİZMET

                                                                       ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİNİN 2017 YILI İÇİN

                                                                       YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

                                                                       SİGORTASI HİZMETİ

                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan   

                                                                        idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Süresi                                                               : İşe başlama tarihinden itibaren 255(ikiyüzellibeş) gündür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI

                                                                       (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA

                                                                        CAD.NO:93 – ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                                                : 10.04.2017 - 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.HER TÜRLÜ KARA,HAVA VE DENİZ TAŞITLARI SİGORTALAMA HİZMET ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.