Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

ALANYA BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİNDE KULLÜZASFALT PLENTİ ALIMI

08.05.2017 10:00:00


                                                      ASFALT PLENTİ SATIN ALINACAKTIR

                                                  ALANYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALANYA BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİNDE KULLÜZASFALT PLENTİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/152041

1-İdarenin

a) Adresi                                                              : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93

ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                           : 2425102155 - 2425387002 – 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın                                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : 160TON/SAAT KAPASİTELİ ASFALT PLENTİ ALIMI 1 ADET

ALANYA BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİNDE KULL.ÜZ.ASFALT PLENTİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Teslim yeri                                                      : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi                                                    : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. T.C. ALANYA

BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN GÖSTERDİĞİ YERE 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MONTE EDİLEREK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA

EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                                              : 08.05.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 1. ISO 3834-2 veya EN ISO 3834-2 veya TS EN ISO 3834-2 Standartına (Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı Kalite Şartlarına Uygunluk) uygun imalatları ile ilgili belgelendirme ihalede (teklif dosyası ile birlikte) verilecektir.2. TS 1090-2 Çelik Yapılar İçin Teknik Gerekler Belgesi ihalede (teklif dosyası ile birlikte) verilecektir.

3. TS EN 746-2 Endüstriyel Isıl İşlem Teçhizatı Belgesi ihalede verilecektir.4. TS EN 536: Yol-Yapım Makinaları - Asfalt Karıştırma Tesisleri - Güvenlik Kuralları belgesi ihalede (teklif dosyası ile birlikte) verilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 1. Teklif edilen Asfalt Plentinin Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb) ihalede (teklif dosyası ile birlikte) verilecektir.2. Teknik Şartname Cevapları: İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerini katalog, proje, hesap detayı, teknik belge vb. dokümanlarla destekleyerek tek tek cevaplayacaktır. Teklif edilen asfalt plentinin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için ölçü, kapasite, teknik değer belirtilen maddelerin karşılığında ne sağlanacağı açık ve net olarak teknik şartname cevaplarında yer alacaktır.3. Asfalt plentinde kullanılacak brülörlerin şartnameye uygunluğunu gösteren ayrıntılı teknik dokümantasyon ihalede (teklif dosyası ile birlikte) verilecektir.4. Asfalt plentlerinde kullanılacak komponentler listesi: Listede yazılı komponentlerin markası, menşei, teknik dokümantasyonu (broşür, katalog, internet çıktısı vb) istekli tarafından teklifle birlikte verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.