Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

SÜS HAVUZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE HAVUZ TESİSAT VE BAKIM MALZEMESİ ALIMI

02.05.2017 10:00:00


                        HAVUZ TESİSAT VE BAKIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

                          ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SÜS HAVUZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE HAVUZ TESİSAT VE BAKIM MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/161075

1-İdarenin           

a) Adresi                                                              : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA

CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                           : 2425102155 - 2425387002 – 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : 55 KALEM HAVUZ TESİSAT VE BAKIM MALZEMESİ

ALIMI SÜS HAVUZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE HAVUZ TESİSAT VE BAKIM MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi                                                    : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. ALANYA

BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ DEPOSUNA 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA

EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                                              : 02.05.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.