Engelli web sitesi için tıklayın

ihale ilanları

ihale ilanları

2017 YILI İÇERİSİNDE SPOR ORGANİZASYONLARINDA KULL.ÜZ. ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE MALZEME ALIMI

15.05.2017 10:00:00


2017 YILI İÇERİSİNDE SPOR ORGANİZASYONLARINDA KULL.ÜZ. ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE MALZEME ALIMI

ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2017 YILI İÇERİSİNDE SPOR ORGANİZASYONLARINDA KULL.ÜZ. ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2017/181302

1-İdarenin

a) Adresi                                                              : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA                 

                                                                                CAD.NO:93 ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası                           : 2425102155 - 2425387002 - 2425102000 - 2425102157

c) Elektronik Posta Adresi                                : ihale@alanya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın                                      

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : 4100 m² BRANDA, FOLYO BASKI VE DEKOTA , 81070 ADET

                                                                       ÇEŞİTLİ TİPLERDE SPOR OGRANİZASYON MALZEMESİ

                                                                       2017 YILI İÇERİSİNDE SPOR ORGANİZASYONLARINDA

                                                                       KULL.ÜZ. ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE MALZEME ALIMI

                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

                                                                        idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                      : T.C.ALANYA BELEDİYESİ

c) Teslim tarihi                                                    : Malın/İşin teslim süresi 215 takvim günüdür. T.C.ALANYA

                                                                        BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN

                                                                        BELİRLEYECEĞİ YERLERE TESLİM

                                                                        EDİLECEKTİR.TESLİMAT YIL SONUNA KADAR İHTİYAÇ

                                                                        DURUMUNA GÖRE SÜREKLİ ALINACAKTIR.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                               : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI

                                                                       (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA

                                                                        CAD.NO:93 – ALANYA / ANTALYA)

b) Tarihi ve saati                                                : 15.05.2017 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK DAHA ÖNCE YAPMIŞ OLDUĞU DİJİTAL BASKI BRANDA,BİLLBOARD KAĞIDI ,AFİŞ ,KİTAPÇIK ,DOSYA ,DAVETİYE ,KATILIM BELGESİ ,FLAYER BASIMI VE SATIŞI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.